A KreditZONA távoktatási portál tanulmányi és vizsgaszabályzata

A KreditZONA továbbképzési rendszer Tanulmányi és Vizsgaszabályzatának (továbbiakban: szabályzat) hatálya kiterjed a KreditZONA Bt. (2230 Gyömrő, Rudolf utca 81./a; Cégjegyzékszám: 13-06-020585; Adószám: 24557836-3-13) (továbbiakban: üzemeltető) által szervezett valamennyi szintű akkreditált és nem akkreditált továbbképzésre, az ezen továbbképzésekben résztvevő személyekre, valamint a KreditZONA továbbképzési rendszerben bármilyen jogviszony alapján oktatói, előadói tevékenységet végző személyekre. Jelen szabályzat hatálybalépésének időpontja 2009. január 1., és visszavonásig vagy módosításig érvényes. A szabályzat aktuálisan érvényes verziója minden esetben a www.kreditzona.hu honlapon található meg.

A KreditZONA továbbképzési rendszer egészségügyi főiskolai vagy egyetemi végzettségre, szakirányú szakképzettségre és szakmai jártasságra épülő szakmai továbbképzési rendszer, amelynek továbbképzései meghatározott tudás- és ismeretátadással, rendszerint teszt formájában történő tudásfelméréssel járnak és az adott továbbképzés sikeres elvégzését tanúsító igazolás kiadásával zárulnak és alapvetően a korábban megszerzett szakmai képzettség, szakképesítés tudástartalmának megújítását és bővülését szolgálják.

A KreditZONA továbbképzési rendszer képzésein való részvétel feltétele, hogy a továbbképzésen részt venni szándékozó hallgató: az egészségügy területén szerzett középiskolai, főiskolai vagy egyetemi szintű képesítéssel vagy szakirányú szakképesítéssel rendelkezzen, az egészségügyi szakemberekre, szakdolgozókra vonatkozó működési nyilvántartások valamelyikében szerepeljen a hatályos jogszabályokban meghatározottak szerint, a továbbképzésen való részvételre a jogosultságot megszerezte (pl.: a részvételi díj befizetése a megadott határidőre és feltételek szerint történt).

A KreditZONA Bt. online továbbképzései a törvényi szabályozásnak megfelelően az alábbi követelményeknek eleget tesznek:

magas színvonalú, maximum fél évre akkreditált anyagokat tartalmaznak;
• a felhasználók teljes biztonsággal beazonosíthatók (a továbbképzésen résztvevő nevét, személyi adatait, orvosi pecsétszámát vagy gyógyszerészkamarai számát ellenőrizve, összehasonlítva azokat egy hiteles orvosi vagy gyógyszerészi adatbázissal);
• a továbbképzés minden esetben vizsgával zárul, továbbképzési pont abban az esetben adható, ha a vizsgázó előre meghatározott vizsgapontot ér el;
• a vizsgát egy, a KreditZONA Bt. birtokában lévő tesztkérdés adatbázisból véletlenszerűen kiválasztott kérdésekből álló, egyértelmű, de egyénenként randomizált válaszokkal rendelkező tesztsor képezi;
• a tesztkérdések minimális számát a tananyag kreditpont-értéke határozza meg. Megszerezhető kreditpontonként minimum 3 kérdést kell adni (így pl. 10 továbbképzési pont megszerzéséhez egy 30 kérdéses tesztsort kell legalább elégséges eredménnyel kitölteni);
• az egyes vizsgák megoldásához előre meghatározott – vizsgánként beállítható – idő áll rendelkezésre;
• a tanulási idő bármikor megszakítható, a vizsga nem;
• a teljesített kreditpontokat a
KreditZONA Bt. a MOK-kal kötött szerződés keretében bejuttatja a Kamara nyilvántartásába;
• a
KreditZONA Bt. az ESZTT irányelveit elfogadja és ennek tényét nyilatkozatban közzéteszi az irányelvekkel együtt.

A KreditZONA Bt. online továbbképzési kurzusai továbbképzési tananyagának minősülnek egy adott szakterülethez, szakterületen belüli vagy szakterületeken átívelő szakmai problémakörhöz, meghatározott diagnosztikus-, terápiás- vagy ápolási irányelvhez, ellátási- vagy gondozási protokollhoz vagy egyéb tananyagnak minősített témakörhöz kapcsolódó ismeretek azon köre, amely a képzés, a számonkérés és a lehetséges kreditpontok megszerzésének alapját képezi.

A továbbképzési tananyagok és a hozzájuk kapcsolódó számonkérés rendszere és tartalma minden esetben az aktuálisan érvényben lévő jogszabályi előírások rendelkezéseinek megfelelően kerülnek eljuttatásra az akkreditálásra jogosult intézmények részére.

Az online továbbképzések rendszerint ún. kurzusok formájában zajlanak. Egy kurzus magában foglalja:

• a kurzus címét, elnevezését,
• a kurzus oktatásának kezdési időpontját,
• a kurzus szerzőjének nevét, szakmai titulusát vagy a szakmai tartalom szerkesztésében résztvevő szerkesztő nevét, szakmai titulusát,
• a kurzus akkreditálása esetén a kurzushoz rendelt kreditpontszámokat,
• a tananyagot,
• a tananyag alapján – a szerző(k) és/vagy a szerkesztő(k) által – összeállított tesztkérdéseket,
• a kurzus tananyagához kapcsolódó dokumentumokat, referátumokat, képi illusztrációkat,
• a kurzus sikeres elvégzése esetén az adott hallgató nevére kiállított igazolást a kurzus teljesítéséről.

A KreditZONA továbbképzési rendszerbe külön beiratkozás nem szükséges, az egyes továbbképzési formákhoz kapcsolódó regisztráció a kapcsolódó adatszolgáltatási kötelezettségek teljesítéséhez szükségesek. A jelen szabályzat hatálya alá tartozó összes személy és szervezet (beleértve a továbbképzések megvalósításában és lebonyolításában csak részfeladatot vállaló személyeket és szervezeteket is) kötelesek a továbbképzésekkel kapcsolatos személyes adatokat a vonatkozó adatvédelmi és –kezelési szabályok szigorú és maradéktalan betartásával kezelni.

Az egyes továbbképzéseken a számonkérés (tesztvizsga) teljesítése nem kötelező a hallgatók számára, ugyanakkor az ezzel kapcsolatos vagy ebből származó tudásszerzési igazolások, részvételi tanúsítványok hiányából vagy egyéb a számonkérés elmulasztásából származó mindennemű hátrányokat (beleértve az esetleges joghátrányokat is) a hallgató köteles egy személyben viselni. A KreditZONA Bt. minden egyes továbbképzés esetében előzetesen tájékoztatja a résztvevőket arról, hogy az egyes továbbképzéseken, illetve a kapcsolódó számonkérésen való részvétel milyen költségekkel, idővel és más jellemzőkkel (pl.: kreditpont értékkel) jár, és milyen feltételekkel történhet a részvétel.

A KreditZONA Bt. fenntartja magának a jogot arra, hogy a továbbképzéseken való részvételből, illetve a számonkérések teljesítéséből kizárja azokat, akik a jelen szabályzatban és a www.kreditzona.hu honlapon található Jogi nyilatkozatban foglaltakat megsértik, mások és/vagy a KreditZONA Bt. érdekeit sértően viselkednek vagy tevékenykednek. A KreditZONA Bt. fenntartja a jogot arra is, hogy az egyes számonkérésekkel kapcsolatos felszólamlásokat, fellebbezéseket – szükség esetén az adott továbbképzés előadójának, szerzőjének, szerkesztőjének közreműködésével – saját hatáskörében bírálja el.

2009. január 1.